< class="topnav"> < class="container"> < class="container"> < class="row"> < class="col-xs-12 p-l-0 p-r-0">
< id="slideBox" class="slideBox"> < class="bd"> < class="container bg-gray p-t-20"> < class="row"> < class="col-xs-12 p-l-0 p-r-0"> < class="n_jobxq_l bg-white"> < class="col-xs-7"> < class="m2ndtl_t text-black">软件工程师 < class="r1">工作地点:重庆市九龙坡区福园路28号 < class="r1"> 重庆市   |   本科   |  招 2 人  |  10-28 发布  |  事业部 / 子公司 / 管理部门 < class="col-xs-5"> < class="btnbox"> 我要投简历 < class="clearfix"> < class="n_bottom"> < class="n_lx_b">

岗位职责:

1、在项目经理或开发组长的指导下进行相关的开发工作;

2、完成自己负责模块相关的各种文档;

3、领导交代的其他任务。

岗位要求:

1、本科以上学历,计算机、通讯、工控专业优先;

2、3年以上.net平台开发经验;

3、精通SQL、Oracle、MySQL等数据库操作,包括存储过程、视图等;

4、精通WCF、webservers、socket通讯、windows服务编程、javascript、jQuery、css、EXTJS等技术;具有一定的数据分析处理能力,对大数据的处理具有一定的优化能力,有大型服务分布是架构开发经验的优化,有WEB高并发工作经验优先;

5、熟悉Spring.net+NHibernate框架,熟悉Knockout、eastUI等前端开发框架者优先;

6、有一定软件分析设计能力;具有强烈的工作责任心、有良好的沟通能力和团队合作精神;

7、精通dev控件应用开发者优先;

8、精通基于工控图形技术开发者优先。

工作地点:

办公地址:重庆市九龙坡区福园路28号

联系电话:023 - 400 9989

社招邮箱: cqmas2005@126.com

校招邮箱: HR@mas323695.com

< class="n_jobxq_r bg-white wow wOpacity fadeIn animated" data-wow-delay="0.3s"> < class="n_jobxq_r02">

重庆梅安森科技

< class="col-xs-12 p-b-20 p-t-20"> 股份有限公司 < class="col-xs-12 p-b-20"> 上市公司 < class="col-xs-12 p-b-20"> 100-500人 < class="col-xs-12 p-b-20"> www.cqmas.com

地理位置

< class="clearfix"> < class="n_bottom"> < class="col-xs-12 p-t-20"> 重庆市九龙坡区福园路28号 < class="col-xs-12"> < class="map-detail"> < id="mapContainer"> < class="profile" style="margin-top:-15px;display:none"> < class="profile_content">
< class="container"> < class="row"> < class="col-xs-12 p-l-0 p-r-0"> < class="panel-body">
< class="top wow bounce" title="回到顶部"> < class="footer wow fadeInUp" data-wow-delay="0.3s"> < class="footer-main"> < class="footer-menu"> < class="footer-line">股票代码323695 < class="text-center">

办公地址:重庆市九龙坡区福园路28号 联系电话:400-023-9989

版权所有:重庆梅安森科技股份有限公司 Copyright @ 2014 cqmas All Rights Reserved 备案号:渝ICP备15007590号-3 技术支持:云易蔚来科技