< class="topnav"> < class="container"> < class="container"> < class="row"> < class="col-xs-12 p-l-0 p-r-0">
< id="slideBox" class="slideBox"> < class="bd"> < class="profile"> < class="m2menu wow wOpacity fadeIn animated" data-wow-delay="0.3s"> < class="m2menu_cnt">

校园招聘

社会招聘

成长与发展

梅安森生活

梅安森招聘专线

< class="profile_content">
< class="container"> < class="row"> < class=" p-l-0 p-r-0"> < class="panel-heading"> < class="title text-center wow fadeInUp" data-wow-delay="0.3s">

校园招聘

收拾行李,寻找新的自己,加入我们吧!

< class="panel-body"> < class="text-center m-b-20 search-info bg-gray"> < class="col-xs-2 p-10 text-left">

学历

< class="col-xs-2 p-10 text-left">

岗位类别

< class="col-xs-2 p-10 text-left">

省市

< class="col-xs-2 p-10 text-left">

关键字

< class="col-xs-2 p-10 text-left"> < class="clearfix"> < class="col-xs-12 "> < class="col-xs-12 text-center table-border" style="margin-bottom: -2px;"> < class="td col-xs-2 bg-blue p-10">申请职位 < class="td col-xs-3 bg-blue p-10">岗位类别 < class="td col-xs-2 bg-blue p-10">学历 < class="td col-xs-3 bg-blue p-10">工作地点 < class="td b-r-n col-xs-2 bg-blue p-10">所属部门 < class="clearfix"> < class="txtScroll-new recruit-list"> < class="bd p-0 table-border"> < class="hd">
< class="container"> < class="row"> < class=" p-l-0 p-r-0"> < class="panel-heading"> < class="title text-center wow fadeInUp" data-wow-delay="0.3s">

社会招聘

始终坚持灵活多样的识人、用人、留人机制,吸纳优秀的创新型人才

< class="panel-body"> < class="text-center bg-white m-b-20 search-info"> < class="col-xs-2 p-10 text-left">

岗位类别

< class="col-xs-2 p-10 text-left">

省市

< class="col-xs-2 p-10 text-left">

关键字

< class="col-xs-2 p-10 text-left"> < class="clearfix"> < class="col-xs-12 "> < class="col-xs-12 text-center table-border" style="margin-bottom: -2px;"> < class="td col-xs-2 bg-blue p-10">申请职位 < class="td col-xs-3 bg-blue p-10" style="width:10%">岗位类别 < class="td col-xs-2 bg-blue p-10">经验 < class="td col-xs-2 bg-blue p-10">学历 < class="td col-xs-3 bg-blue p-10" style="width: 23.3%">工作地点 < class="td b-r-n col-xs-2 bg-blue p-10">所属部门 < class="clearfix"> < class="txtScroll-new recruit-list"> < class="bd p-0 table-border"> < class="hd">
< class="container"> < class="row"> < class="col-xs-12 p-l-0 p-r-0"> < class="panel-heading"> < class="title text-center wow fadeInUp" data-wow-delay="0.3s">

成长与发展

相信自己、敢于拼搏、成就未来

< class="panel-body"> < class="grow-up"> < class="slide"> < class="hd">
< class="container"> < class="row"> < class="col-xs-12 p-l-0 p-r-0"> < class="panel-heading"> < class="title text-center wow fadeInUp" data-wow-delay="0.3s">

梅安森生活

始终坚持灵活多样的识人、用人、留人机制,吸纳优秀的创新型人才

< class="panel-body"> < class="picScroll-img"> < class="bd"> < class="hd">
< class="container"> < class="row"> < class="col-xs-12 p-l-0 p-r-0"> < class="panel-heading"> < class="title text-center wow fadeInUp" data-wow-delay="0.3s">

梅安森招聘专线

不要被生活所捆绑,勇于迈出你的第一步!敢于 挑战!敢于奋斗!

< class="panel-body wow fadeInUp" data-wow-delay="0.3s"> < class="careers-c" data-wow-delay="0.3s"> < class="col-xs-6">

招聘电话:023 - 68467819

023 - 68467818

社招邮箱:HR@mas323695.com

校招邮箱:cqmas2005@126.com

< class="col-xs-6"> < class="map"> < id="mapContainer">